NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2022). - Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.
Thông tư 79/2016/TT-BQP

Thông tư 79/2016/TT-BQP

Quy định m ố i quan hệ công tác của Ban Chỉ huy qu â n sự xã, phường, thị tr ấ n, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức  trác ...

Thông tư 02/2016/TT-BQP

Thông tư 02/2016/TT-BQP

Quy định chương trình tập huấn, huấn luyện   và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao  dân quân tự vệ

Thông tư 96/2010/TT-BQP

Thông tư 96/2010/TT-BQP

Quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về  dân quân tự vệ

Thông tư 93/2010/TT-BQP

Thông tư 93/2010/TT-BQP

Về việc ban hành quy định chương trình huấn luyện  Dân quân tự vệ  đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia  Dân quân tự vệ nòng cốt đủ điều kiện ch...

Thông tư 89/2010/TT-BQP

Thông tư 89/2010/TT-BQP

Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ và tổ chức  dân quân tự...

Thông tư 85/2010/TT-BQP

Thông tư 85/2010/TT-BQP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật  dân quân tự vệ

Thông tư 72/2010/TT-BQP

Thông tư 72/2010/TT-BQP

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện quyết định số 289/QĐ-TTG ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duy...

Thông tư 38/2010/TT-BQP

Thông tư 38/2010/TT-BQP

Ban hành Danh mục mua sắm, sản xuất vật tư, phương tiện, trang thiết bị cho Quân đội nhân dân và  Dân quân tự vệ  thực hiện nhiệm vụ phòng t...

Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP

Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP

Quy định việc quản lý, sử dụng đất thao trường, bãi tập phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của...

Thông tư liên tịch 100/2010/TTLT-BQP-BCA

Thông tư liên tịch 100/2010/TTLT-BQP-BCA

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2010/NĐ-CP  ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng ...

Thông tư liên tịch 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT

Thông tư liên tịch 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa lực lượng  dân quân tự vệ  với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo...

Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT/BQP-BTC

Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT/BQP-BTC

Hướng dẫn kinh phí mua báo quân đội nhân dân đối với Cơ quan thực hiện công tác quốc phòng ở các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Ch...