Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020, Quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật