Hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Nam tuyển sinh quân đội là những tỉnh nào?