Dân quân thường trực là gì? Dân quân thường trực có nhiệm vụ gì?