Trách nhiệm của sĩ quan Quân đội, Sĩ quan Quân đội có trách nhiệm gì?