Sĩ quan Quân đội nhân dân có những ngành nào? Các ngành của Sĩ quan Quân đội nhân dân?