Nghĩa vụ của sĩ quan Quân đội là gì? Sĩ quan Quân đội có nghĩa vụ gì?