Mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức quy định thế nào?