Lực lượng nòng cốt của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc là gì?