Danh mục trang phục Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?