Con dấu của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức? Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức có được sử dụng con dấu riêng không?