Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của thôn đội trưởng quy định như thế nào?