Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức?