BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG GỬI THƯ CHÚC TẾT NHÂM DẦN 2022 TỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ TOÀN QUÂN