Tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị được quy định nhu thế nào?