Thành phần Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?