Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định thế nào?