Độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình