Nơi làm việc, con dấu của Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?