Nội dung phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng bao gồm những nội dung nào?