Nội dung cơ bản xây dựng thế trận biên phòng toàn dân bao gồm những nội dung nào?