Nguyên tắc tổ chức Công an nhân dân, hoạt động của Công an nhân dân được quy định như thế nào?