Người chỉ huy và điều hành cao nhất trong quân đội là ai?