Mức lương và phụ cấp của Trung sĩ quân đội nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?