Mức lương và phụ cấp của Thượng úy quân đội nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?