Mức lương và phụ cấp của sĩ quan quân đội năm 2022 được quy định như thế nào?