Mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã quy định thế nào?