Mẫu số 06a - Khen thưởng đột xuất của tập thể Dân quân tự vệ, Mẫu báo cáo thành tích Khen thưởng đột xuất của tập thể Dân quân tự vệ