Mẫu báo cáo thành tích tuyên dương danh hiệu Anh hùng của cá nhân về công tác Dân quân tự vệ