Kinh phí thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào?