Căn cứ theo điều 21, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019