Hạn tuổi phục vụ của công nhân công an được quy định như thế nào?