Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Hải Phòng hỗ trợ công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hằng năm