Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?