Chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ theo chế độ bệnh binh