Các lực lượng được trang bị vũ khí quân dụng hiện nay?