Các chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?