Bộ Quốc phòng là gì? Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?