Bác bỏ những luận điệu lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước