Tổ chức Dân quân tự vệ ở thôn quy định như thế nào?