Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ?