Thủ tướng bãi bỏ 02 văn bản về chế độ của quân nhân, công an xuất ngũ thì chiến sĩ xuất ngũ hiện tại sẽ hưởng chế độ, chính sách theo quy định nào?