Luật Dân quân tự vệ 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?