Điều kiện công dân được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ?