Dân quân thường trực có được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình không?