Công dân khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được đăng ký, quản lý như thế nào?