Trường hợp nào sẽ sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân?