Trong thời bình độ tuổi tham gia Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?