Thống nhất mẫu băng đeo tuần tra chuẩn cho lực lượng Dân quân tự vệ trên cả nước