Ngày 25/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có Công văn số 2885/UBND-NC xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và